เงื่อนไขในการใช้บริการ

เงื่อนไขในการใช้บริการ

1. คำจำกัดความ

1.1 “ผู้ให้บริการ”, "บริษัท", "365SHOPY" หมายถึง “เว็บไซต์ 365SHOPY” หรือชื่ออื่นใดอันหมายถึงบริการนี้ และ ให้หมายรวมถึงการงานใช้ส่วนใดส่วนหนึ่งหรือทั้งหมด ทั้ง โดยตรงผ่านเว็บไซต์และหรือผ่านตัวแทนในรูปแบบต่างๆ

1.2 “ผู้ใช้บริการ” หมายถึง บุคคลใดก็ตามที่เข้าถึง เข้า ใช้งาน ไม่ว่าจะเป็น ผลิตภัณฑ์ ซอฟต์แวร์ บริการ หรือเว็บไซต์ ของผู้ให้บริการ

1.3 "สมาชิก" หมายถึง ผู้ใช้บริการที่ทำการได้ลงทะเบียนตนเองเป็นสมาชิกกับทางผู้ให้บริการ โดยให้ข้อมูลส่วนตัว เพื่อเป็นประโยชน์ในการสั่งซื้อสินค้าหรือบริการกับทางผู้ให้บริการ

1.3 “เงื่อนไขการใช้บริการ” หมายถึง ข้อตกลง ข้อกำหนด ข้อสัญญา หรือชื่ออื่นใดที่มีลักษณะแบบเดียวกัน เพื่อแจ้งให้ทราบถึงสิทธิและหน้าที่ตามกฎหมาย

1.4 "ID" หมายถึง ตัวอักษร ตัวเลข หรือทั้งตัวอักษรและตัวเลขผสมกันที่เลือกโดยสมาชิกและลงทะเบียนโดยบริษัทสำหรับการยืนยันตัวตนของสมาชิก

1.5 "รหัสผ่าน" หมายถึงตัวอักษรและตัวเลขผสมกันที่เลือกโดยสมาชิกและลงทะเบียนกับบริษัทเพื่อวัตถุประสงค์ในการยืนยันตัวตนของสมาชิกและปกป้องข้อมูลที่เป็นความลับ

1.6 "การรีวิวสินค้า" หมายถึง การเขียน รูปภาพ คลิป เป็นต้น ที่มีรีวิวของสินค้าที่ครอบคลุมซึ่งโพสต์หลังการซื้อสินค้า

1.7 "SHOPCOINY", "แต้ม", "คะแนน", "คะแนนสะสม" หมายถึง การชำระเงินล่วงหน้าทางอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งออกให้และจัดการโดยบริษัท และใช้โดยสมาชิกเพื่อซื้อสินค้า หรือสินค้าและบริการอื่นใดที่บริษัทจัดหาให้ สมาชิกสามารถซื้อแต้มได้โดยมีค่าธรรมเนียม หรือบริษัทให้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

1.8 "วันทำการ" หมายถึง วันที่บริษัทให้บริการตามปกติ ซึ่งไม่รวมวันเสาร์ วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ในประเทศไทย

1.9 “บริการชำระเงิน” หมายถึง บริการใดๆ /ทั้งหมดที่จัดหาให้โดยบริษัท เช่น บริการตัวแทนการชำระเงิน บริการป้องกันการชำระเงิน และบริการเพิ่มเติมอื่นๆ ทั้งหมดที่เกี่ยวข้อง

2. ข้อมูลจำเพาะ การมีผลบังคับใช้ และการแก้ไขของข้อตกลงนี้

2.1 บริษัทจะโพสต์ข้อตกลงที่กำหนดบนอินเทอร์เน็ตไซต์ (https://www.365shopy.com) ที่ที่มีการให้บริการของบริษัท เพื่อแจ้งผู้ใช้ของข้อตกลงดังกล่าว

2.2 บริษัทมีสิทธิ์ในการแก้ไขข้อตกลงนี้เมื่อมีเหตุผลอันควร ตราบใดที่การแก้ไขดังกล่าวไม่ละเมิดต่อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ในกรณีที่มีการแก้ไขข้อตกลงนี้ บริษัทจะแจ้งการแก้ไขดังกล่าว (รวมถึงวันที่มีผลของการแก้ไขดังกล่าวและเหตุผลในการแก้ไข) ผ่านเว็บไซต์บริการของบริษัทก่อนวันที่ที่การแก้ไขดังกล่าวจะมีผล 15 วัน อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่การแก้ไขใดๆ ทำให้ผู้ใช้เสียประโยชน์ การแก้ไขนั้นจะถูกแจ้งผ่านเว็บไซต์บริการของบริษัทก่อนวันที่มีผล 30 วัน และจะมีการแจ้งด้วยวิธีการส่งอีเมล, SMS และอื่นๆ ถึงผู้ใช้เป็นรายบุคคลอีกด้วย (หากมีปัญหายุ่งยากในการแจ้งให้ทราบเป็นรายบุคคล เนื่องจากผู้ใช้ไม่ได้ให้ข้อมูลที่ติดต่อที่ถูกต้อง การเปลี่ยนข้อมูลที่ติดต่อ เป็นต้น และมีการแจ้งการแก้ไขดังกล่าวตามข้อตกลงนี้แล้ว จะถือว่าได้ทำการแจ้งเป็นรายบุคคลแล้ว)

2.3 การยอมรับข้อตกลงนี้จะหมายถึงการยอมรับที่จะเห็นชอบในการเปลี่ยนแปลงใดๆ ที่ทำกับข้อตกลงนี้โดยการเข้าชมเว็บไซต์อินเทอร์เน็ตที่ให้บริการโดยบริษัทเป็นประจำ บริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ที่ทำให้สมาชิกหรือผู้ใช้เสียหายหรือเดือดร้อนจากการที่ไม่ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับข้อตกลงที่แก้ไข

2.4 ในกรณีที่สมาชิกไม่ยอมรับข้อตกลงที่แก้ไข สมาชิกดังกล่าวอาจร้องขอการเพิกถอนการเป็นสมาชิกได้ (การสิ้นสุดข้อตกลงของผู้ใช้) ในกรณีที่บริษัทได้แจ้งหรือประกาศตามข้อ 2.2) ของข้อตกลงนี้ว่าจะมีการแก้ไขข้อตกลง และจะถือว่าผู้ใช้ยอมรับการแก้ไขดังกล่าว หากผู้ใช้ไม่แสดงการปฏิเสธที่จะยอมรับการแก้ไขก่อนวันที่มีผลของการแก้ไข จะถือว่าผู้ใช้ยอมรับการแก้ไข หากผู้ใช้ไม่แสดงการปฏิเสธที่จะยอมรับการแก้ไขอย่างชัดแจ้ง

2.5 ทุกคำสั่งซื้อสินค้าบน 365SHOPY ได้ก่อให้เกิดสัญญาซื้อขายระหว่างผู้ซื้อและบริษัทฯ

2.6 ในกรณีที่ข้อกำหนด หรือปรากฏเหตุการณ์ที่กฎหมายไทยหรือข้อตกลงฉบับนี้ไม่ได้ระบุไว้ชัดเจน บริษัทขอสงวนสิทธิในการปฏิเสธเรื่อง และให้ถือว่าการตัดสินใจของบริษัทเป็นที่สิ้นสุด

3. ข้อบังคับเพิ่มเติม

3.1 สาระสำคัญใด ๆ หรือทั้งหมดที่ไม่ได้ระบุในข้อตกลงนี้จะถูกกำหนดตามกฎข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง และหลักปฏิบัติเชิงพาณิชย์ทั่วไป

3.2 บริษัทจะแจ้งการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ที่ทำกับข้อกำหนดและเงื่อนไขหรือนโยบายความเป็นส่วนตัวก่อนวันที่มีผลของการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว

3.3 การบริหาร การจัดการ หรือการดำเนินการใดๆ ของบริษัทภายใต้ข้อตกลงฉบับนี้ไม่อาจถูกถือหรือตีความได้ว่าเป็นการกระทำในฐานะที่บริษัทเป็นตัวแทนของสมาชิก

4. ข้อจำกัดของคำสั่งซื้อ

4.1 บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธคำสั่งซื้อสินค้าใด ๆ ก็ตามที่ผู้ซื้อสั่งกับบริษัท และ/หรือเพื่อจำกัดปริมาณในคำสั่งซื้อใด ๆ ก็ตามโดยไม่ต้องให้เหตุผล หากบริษัทปฏิเสธคำสั่งซื้อของผู้ซื้อ โดยปกติแล้ว บริษัทจะพยายามแจ้งให้ผู้ซื้อทราบโดยใช้ที่อยู่อีเมลที่ผู้ซื้อให้เราไว้เมื่อทำการสั่งซื้อ

4.2 บริษัทอาจจำกัดหรือยกเลิกปริมาณการซื้อต่อบุคคล ต่อครัวเรือน หรือต่อคำสั่งซื้อ ภายใต้ดุลยพินิจของบริษัทเอง บริษัทยังขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธคำสั่งซื้อใด ๆ ของผู้ซื้อสั่ง ข้อบังคับเหล่านี้ รวมถึงคำสั่งซื้อสินค้าใด ๆ และที่สั่งโดยบัญชีเว็บไซต์ www.365shopy.com เดียวกัน บัตรเครดิตเดียวกัน และคำสั่งซื้อที่ใช้ที่อยู่ในการเรียกเก็บเงินและ/หรือที่อยู่ในการจัดส่งเดียวกัน ในกรณีที่บริษัททำการเปลี่ยนแปลงคำสั่งซื้อ บริษัทจะพยายามแจ้งให้ผู้ซื้อทราบโดยการติดต่อทางอีเมลและ/หรือที่อยู่ในการเรียกเก็บเงินที่ระบุเมื่อทำการสั่งซื้อ

4.3 บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการจำกัดหรือห้ามการขายให้กับตัวแทนจำหน่ายหรือผู้ค้าปลีก

5. การสร้างข้อตกลงของผู้ใช้

5.1 ข้อตกลงของผู้ใช้ที่เกี่ยวข้องกับการบริการที่จัดหาให้โดยบริษัท ("ข้อตกลงของผู้ใช้") ถูกสร้างขึ้นเมื่อบริษัทให้ความยินยอมต่อคำขอสมัครใช้บริการที่ส่งโดยบุคคลใดๆ ก็ตามที่ต้องการใช้บริการ การสมัครจะเกิดขึ้นเมื่อบุคคลใดๆ ที่ต้องการใช้บริการกรอกข้อมูลในรายการที่จำเป็นแต่ละรายการในแบบฟอร์มการสมัครสมาชิกที่บริษัทจัดไว้ให้ทางออนไลน์ และแสดงเจตนาของตนที่จะยินยอมตามข้อตกลงนี้

5.2 จะถือว่าผู้สมัครกลายเป็นสมาชิก ณ วันที่ที่มีการโพสต์ความยินยอมให้บุคคลดังกล่าวเป็นสมาชิกของบริษัทบนหน้าบริการที่เกี่ยวข้อง หรือวันที่ที่ผู้สมัครได้รับความยินยอมดังกล่าวทางอีเมล หรือด้วยวิธีการอื่นๆ ที่ทางบริษัทกำหนด

5.3 บุคคลใด ๆ ที่มีอายุตั้งแต่ 20 ปีขึ้นไป หรือนิติบุคคลใด ๆ มีสิทธิ์ในการสมัครสมาชิก

5.4 โดยหลักการแล้ว หนึ่ง (1) ID สมาชิกจะมอบให้บุคคลหนึ่ง (1) ราย (จากการรับรองความถูกต้องทางอีเมลซึ่งข้อมูลระบุตัวตนส่วนบุคคลได้รับการยืนยัน ในกรณีขององค์กร จากหมายเลของค์กรและหมายเลขจดทะเบียนองค์กรทางธุรกิจแต่ละหมายเลข)

5.5 ในกรณีที่สมาชิกลงทะเบียนสำหรับการเป็นสมาชิกอีกครั้งหลังจากการหมดอายุ (รวมถึงการสิ้นสุด) ของข้อตกลงของผู้ใช้ โดยหลักการแล้ว จะไม่สามารถใช้ ID ที่ใช้ล่าสุดได้ และจะต้องใช้ ID ใหม่

เงื่อนไขในการจัดส่ง

1. จัดส่งฟรี เมื่อสั่งซื้อขั้นต่ำ 500 บาท หากยอดสั่งซื้อไม่ถึง 500 บาท จะมีค่าบริการจัดส่ง 50 บาท ทั่วประเทศ

2. ระยะเวลาในการจัดส่งสินค้า จะอยู่ที่ 2-10 วันทำการ โดยประมาณ ขึ้นอยู่กับบริษัทผู้ให้บริการขนส่ง พื้นที่จัดส่งสินค้า หรือ ประเภทของตัวแทนจำหน่าย
โดยไม่นับวันเสาร์-อาทิตย์ วันหยุดนักขัตฤกษ์ และวันหยุดราชการ

3. บริษัทฯ จะเริ่มนับระยะเวลาการจัดส่งสินค้าหลังจากที่ลูกค้าได้รับ SMS หรือ E-Mail ยืนยันการสั่งซื้อสินค้าที่มีการชำระเงินเต็มจำนวนสำเร็จเท่านั้น

4. การจัดส่งสินค้า แบ่งเป็น 3 ประเภท คือ

4.1 จัดส่งถึงที่หมายตามที่อยู่ที่ระบุไว้ (Door to Door) : จะจัดส่งสินค้าให้หลังจากลูกค้าชำระเงินเต็มจำนวนแล้วเท่านั้น โดยลูกค้าจะได้รับการโทรนัดหมายการจัดส่งสินค้า
จากพนักงานจัดส่ง ตามหมายเลขโทรศัพท์ที่ลูกค้าให้ไว้ตอนทำการรายการสั่งซื้อ

4.2 จัดส่งสินค้าแบบเก็บเงินปลายทาง (Cash on Delivery) : ลูกค้าจะต้องทำการชำระเงินค่าสินค้าให้กับพนักงานจัดส่งสินค้า ณ วันที่จัดส่งสินค้า

4.3 จัดส่งแบบไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (EMS)

5. ลูกค้าไม่สามารถเปลี่ยนแปลงที่อยู่จัดส่งสินค้า เมื่อได้ทำการสั่งซื้อสินค้าเรียบร้อยแล้ว

6. บริการจัดส่งสินค้าเฉพาะภายในประเทศไทยเท่านั้น สำหรับการจัดส่งสินค้าในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (ยะลา ปัตตานี และ นราธิวาส) ระยะเวลาในการจัดส่ง
จะขึ้นอยู่กับสถานการณ์ในช่วงเวลานั้นๆ โดยทางบริษัทฯ จะจัดส่งให้ตามความเหมาะสม

7. เนื่องจากนโยบายการจัดส่งสินค้าของสินค้าแต่ละรายการมีความแตกต่างกัน ลูกค้าสามารถตรวจสอบนโยบายการจัดส่งสินค้าก่อนทำการซื้อสินค้าได้
โดยอ่านรายละเอียดนโยบายการจัดส่งสินค้าในหน้ารายละเอียดสินค้าแต่ละรายการ

8. รายการสินค้าที่สั่งซื้อจากเลขที่สั่งซื้อเดียวกัน อาจมีนโยบายการจัดส่งแตกต่างกัน ลูกค้าอาจได้รับสินค้าไม่พร้อมกัน

9. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขใดๆ โดยไม่จำต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

เงื่อนไขในการรับเปลี่ยน / คืนสินค้า

1. กรุณาตรวจสอบความถูกต้อง ของนโยบายและเงื่อนไขต่างๆ ก่อนการสั่งซื้อสินค้าทุกครั้ง

2. การรับประกันของสินค้าแต่ละรายการมีความแตกต่างกัน ดังนั้นลูกค้าจะต้องตรวจสอบนโยบายการรับประกันสินค้าที่ต้องการสั่งซื้อก่อนทำการซื้อสินค้า

3. บริษัทฯ ยินดีรับเปลี่ยนหรือคืนสินค้าภายใน 7 วัน หลังจากการสั่งซื้อ โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย ตามกรณีดังต่อไปนี้ี้

3.1 จัดส่งสินค้าผิดรุ่น, สี หรือขนาด ให้กับลูกค้า, จัดส่งสินค้าที่มีลักษณะแตกต่าง หรือไม่มีส่วนคล้ายคลึงกับรูปภาพของสินค้าที่ได้แสดงไว้ในหน้ารายละเอียดสินค้า,จัดส่งสินค้าที่มีสภาพชำรุด เสียหาย หรือไม่สามารถใช้งานได้ ให้กับลูกค้า (ลูกค้าจะต้องเก็บกล่อง พร้อมแสดงหลักฐานในการสั่งซื้อสินค้า) หากสินค้าไม่อยู่ในสภาพเดิม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการรับเปลี่ยน/คืนสินค้า

3.2 จัดส่งสินค้าผิดรุ่น, สี หรือขนาด ให้กับลูกค้า, จัดส่งสินค้าที่มีลักษณะแตกต่าง หรือไม่มีส่วนคล้ายคลึงกับรูปภาพของสินค้าที่ได้แสดงไว้ในหน้ารายละเอียดสินค้า

3.3 จัดส่งสินค้าที่มีสภาพชำรุด เสียหาย หรือไม่สามารถใช้งานได้ ให้กับลูกค้า (ลูกค้าจะต้องเก็บกล่อง พร้อมแสดงหลักฐานในการสั่งซื้อสินค้า) หากสินค้าไม่อยู่ในสภาพเดิม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการรับเปลี่ยน/คืนสินค้า

4. บริษัทฯ จะรับเปลี่ยนสินค้าหลังจากลูกค้าได้รับสินค้าแล้ว ภายใน 7 วัน หากเกินจากวันดังกล่าว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับเปลี่ยน/คืนสินค้า

5. ในกรณีที่ลูกค้ามีความประสงค์จะคืนสินค้า เช่น สินค้ามีปัญหา ลูกค้าจะต้องทำการจัดส่งสินค้ากลับมายังบริษัทฯ โดยที่สินค้าที่ต้องการคืนจะต้องไม่ชำรุดเสียหายจากการใช้งาน สภาพสินค้าต้องไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงใดๆ รวมถึงป้ายต่างๆ ยังคงอยู่ และบรรจุในหีบห่อบรรจุภัณฑ์ของสินค้านั้นๆ ในสภาพเดียวกันกับสภาพที่บริษัทฯ นำไปจัดส่งให้ หากสินค้าไม่อยู่ในสภาพเดิมที่จัดส่ง ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการรับคืนสินค้าดังกล่าวทุกกรณี

6. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาตรวจสอบก่อนจัดส่งสินค้าใหม่ให้แก่ลูกค้า

7. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการรับเปลี่ยนสินค้าภายใต้นโยบายและเงื่อนไขตามที่บริษัทฯ กำหนดเท่านั้น

เงื่อนไขในการรับประกันสินค้า

1. บริษัทฯ มีการรับประกันสินค้า ขึ้นอยู่กับประเภทของสินค้า โดยจะอยู่ภายใต้การพิจารณาของบริษัทฯ หรือตัวแทนจำหน่ายเป็นผู้กำหนด

2. การรับประกันของสินค้าแต่ละรายการมีความแตกต่างกัน ดังนั้นลูกค้าจะต้องตรวจสอบรายละเอียดการรับประกันสินค้าที่ต้องการสั่งซื้อก่อนทำการซื้อสินค้า ซึ่งสามารถดูได้จากหน้ารายละเอียดสินค้า

3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาตรวจสอบก่อนจัดส่งสินค้าใหม่ให้แก่ลูกค้า

เงื่อนไขในการใช้ SHOPCOINY/แต้ม/คะแนน

1. แต้มอาจใช้เพื่อชำระเงินที่ 365SHOPY สำหรับการสั่งซื้อสินค้า และเพื่อการชำระราคา โดยหนึ่ง (1) แต้ม เท่ากับ 15 (สิบห้า) สตางค์ ในรูปแบบเงินสด

2. ในบางกรณีบริษัทอาจกำหนดให้ หนึ่ง (1) แต้ม มีค่ามากกว่า 15 สตางค์ แต่จะไม่น้อยกว่าที่กำหนดไว้ตามข้อ 1.)

3. แต้มใดก็ตามที่สมาชิกได้รับมาฟรีจากบริษัทโดยการซื้อสินค้าผ่านงานอีเว้นท์ เป็นต้น จะต้องใช้ภายในช่วงเวลาที่กำหนดและเป็นไปตามระเบียบของบริษัทเท่านั้น

4. การจำกัดเวลาและวิธีการใช้ที่กำหนดไว้จะได้รับการยืนยันผ่านการประกาศการแจ้งเตือนต่อสาธารณะหรือทางหน้าโฮมเพจของ 365SHOPY

5. แต้มใดก็ตามที่สะสมมาจากการซื้ออาจถูกเรียกคืนโดยบริษัท หากการซื้อที่เกี่ยวข้องนั้นถูกยกเลิกไป

6. ในกรณีที่บริษัทเรียกแต้มที่บริษัทให้สมาชิกคืน เนื่องจากการยกเลิกการซื้อของสมาชิก เป็นต้น และแต้มที่เหลือของสมาชิกในขณะที่ถูกเรียกคืนนั้น มีอยู่น้อยกว่าแต้มที่จะต้องคืน บริษัทจะให้แต้มติดลบ (-) (แต้มน้อยกว่า 0) ซึ่งสมาชิกสามารถชดเชยแต้มที่เสียไปได้ โดยการสะสมแต้มผ่านการซื้อเพิ่มเติมหรือเก็บแต้มผ่านการชำระเงินแบบเงินสด เป็นต้น

เงื่อนไขในการใช้คูปองส่วนลด

1. บริษัทหรือผู้ขายอาจออกคูปองส่วนลด ซึ่งให้ส่วนลดในจำนวนเงินหรืออัตราคงที่แก่สมาชิกที่เกี่ยวข้องในกรณีที่สมาชิกซื้อสินค้าโดยใช้บริการการซื้อ

2. สมาชิกมีสิทธิที่จะใช้คูปองส่วนลดเฉพาะการซื้อของสมาชิกเท่านั้นและสมาชิกจะต้องไม่เกี่ยวข้องภายใต้เหตุการณ์ใดก็ตามกับการขายทั่วไปหรือการโอนคูปองให้กับคนอื่น

3. การใช้คูปองส่วนลดอาจถูกจำกัดขึ้นอยู่กับสินค้าหรือจำนวนที่แน่นอนและไม่สามารถใช้คูปองหลังการหมดอายุได้ตามลำดับวันที่หมดอายุ คูปองส่วนลดไม่อาจนำกลับมาใช้ใหม่ได้หลังจากที่มีการคืนเงินใด ๆ แล้วก็ตาม เนื่องจากการยกเลิกหรือการคืนสินค้า

4. คูปองส่วนลดใด ๆ ก็ตามที่มีให้กับผู้ซื้อไม่อาจใช้คูปองหลายใบต่อการซื้อสินค้าหนึ่ง (1) ชิ้น อย่างไรก็ตาม ในกรณีบริษัทออกคูปองต่างกันคูปองนั้น อาจใช้หลายใบต่อการซื้อสินค้าหนึ่ง (1) ชิ้นได้